Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020 m.rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 patvirtino Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
“Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo”

Veiksmų plano tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo tęstinumą, įgyvendinti naujas priemones, būtinas siekiant įtraukti neįgaliuosius į socialinį gyvenimą, skatinti valstybės institucijas bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Įgyvendinat neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių asmenų su negalia socialinę integraciją bei lygias galimybes. Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės apima visuomenės švietimą, sveikatos priežiūrą, medicininę reabilitaciją, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinę reabilitaciją, psichosocialinę reabilitaciją, socialines paslaugas, švietimą, socialinę apsaugą, užimtumą, kultūrą, sportą, poilsį, šeimyninį gyvenimą, o jų uždaviniai įgyvendinami tobulinant įstatymus, vykdant valstybines, regionines programas ir priemones, mokant personalą ir keliant jo kvalifikaciją, bendradarbiaujant ir konsultuojantis su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, kaupiant ir analizuojant statistinę ir kitokią informaciją apie neįgaliuosius, jų problemas, šių problemų sprendimo būdus, organizuojant ir remiant socialinių ir ekonominių tyrimų programas.

SADM informacija