Lietuvos paraplegikų asociacijos įstatai

I. BENDROJI DALIS
II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
III. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
V. TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI
VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
VII. DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA
VIII. ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA
IX. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

I. BENDROJI DALIS

1.    Lietuvos paraplegikų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2.    Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus.
3.    Sutrumpintas Asociacijos pavadinimas – LPA.
4.    Asociacijos buveinė yra Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rykštynės k., Vieškelio g. 9.
5.    Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

 

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6.    Asociacijos tikslas – atstovauti Lietuvoje gyvenantiems paralyžiuotiems po stuburo traumos, taip pat ir kitos fizinės negalios žmonėms, kurių pagrindinė judėjimo priemonė – neįgaliojo vežimėlis, ir padėti jiems integruotis į visuomenę; siekti palankesnių įstatymų darbo, aplinkos pritaikymo, buitinėms, kultūrinėms ir mokymosi sąlygoms gerinti; padėti sudaryti sąlygas reabilitaciniam gydymui, profesiniam persikvalifikavimui, darbo bei komercinei veiklai vystyti; sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms realizuoti savo gebėjimus.
7.    Asociacija:
atstovauja Asociacijos narių interesams ir padeda ginti kitų neįgalių žmonių teises bei interesus;
atstovauja Asociacijos narių interesams ir gina jų teises teismuose;
organizuoja ir vykdo metodinę, psichologinę, medicininę, šviečiamąją ir juridinę pagalbą Asociacijos nariams ir kitiems negalios ištiktiesiems;
inicijuoja ir dalyvauja kuriant neįgalių žmonių užimtumo, poilsio ir integracijos įstaigas;
vykdo įvairias programas ar/ir projektus;
organizuoja ir teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, globėjams, pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms su negalia;
bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldos, nevyriausybinėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis bei įmonėmis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
skatina ir remia neįgaliesiems palankių teisės aktų priėmimą ir keitimą;
organizuoja seminarus ir kursus, įgyvendina kitas mokymo priemones;
plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą;
organizuoja konferencijas, Asociacijos narių susitikimus su kviestiniais svečiais;
skleidžia informaciją apie neįgaliųjų problemas ir pasiekimus.
8.    Vadovaudamasi teisės aktais, Asociacija turi teisę gauti paramą ir teikti paramą, ir labdarą.
9.    Siekiant Asociacijos tikslų ir įgyvendinant uždavinius gali būti vykdoma ši veikla:
knygų leidyba (58.11);
kita leidyba (58.19);
kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas (18.12);
kita apgyvendinimo veikla (55.90);
poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);
kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
kitas keleivinis sausumos transportas (49.39);
poilsio ir sporto prekių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.21);
kompiuterių konsultacinė veikla (62.02);
teisinė veikla (69.10);
apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais (69.20);
kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiaisiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);
kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29).
10.    Savo veikloje Asociacija gali prisiimti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Civiliniam kodeksui, Asociacijų įstatymui, kitiems įstatymams, taip pat šiuose įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams.
11.    Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

III. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12.    Asociacijos nariu gali būti paralyžiuotas Lietuvos Respublikos pilietis – žmogus po stuburo pažeidimo, kurio pagrindinė judėjimo priemonė vežimėlis. Asmenį, turintį kitokią negalią, išimties atveju gali priimti Valdyba. Nariai pripažįsta šiuos įstatus ir moka nario mokestį. Asociacijos Prezidentas turi teisę atleisti nuo nario mokesčio.
13.    Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas, pripažįstantis šiuos įstatus.
14.    Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, įteikia pareiškimą Prezidentui, Valdybai ar Asociacijos padalinio vadovui (jei padalinys veikia toje vietovėje, kur gyvena norintis įstoti į Asociaciją asmuo) arba Asociacijos įgaliotam asmeniui.
15.    Asociacijos narius priima Valdyba, kuri gavusi asmens prašymą priimti į Asociaciją, svarsto, ar jis atitinka nariui keliamus kriterijus. Jeigu asmuo atitinka šių įstatų 12 punkte nustatytus kriterijus, Valdyba balsuoja dėl asmens patvirtinimo kandidatu į Asociacijos narius. Galutinį sprendimą dėl asmens priėmimo į narius Valdyba priima ne vėliau kaip per metus, atsižvelgdama į kandidato motyvaciją dalyvauti Asociacijos veikloje, aktyvumą vykdomuose projektuose ir pan. Kandidatas, nesutikdamas su galutiniu Valdybos sprendimu dėl jo narystės, turi teisę šį sprendimą apskųsti Susirinkimui.
16.    Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo privalo tvarkyti narių sąrašą. Šis sąrašas turi būti prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui.
17.    Asociacijos nariai turi šias teises:
dalyvauti Asociacijos Susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu arba deleguoti savo balsą kitam Asociacijos nariui;
teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
dalyvauti Asociacijos ruošiamose ir vykdomose programose bei renginiuose;
naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
ginčyti teisme Asociacijos organų sprendimus;
išstoti iš Asociacijos;
naudotis kitomis įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis teisėmis.
18.    Nariai turi šias pareigas:
laikytis įstatų ir Asociacijos organų sprendimų bei dalyvauti Asociacijos veikloje;
propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
mokėti Susirinkimo nustatytą nario mokestį.
19.    Nario teisių netekimas:
savo noru (paduodant pareiškimą);
Valdybos sprendimu dėl įstatų pažeidimo arba žalos padarymo Asociacijos turtiniams ir neturtiniams interesams arba veikimo/neveikimo, dėl kurio galėjo tokia žala atsirasti.
20.    Nesumokėjus nario mokesčio už praėjusius vienerius metus, narys netenka teisės dalyvauti Susirinkime, tačiau turi kitas nario teises. Nario mokesčio nesumokėjimas daugiau kaip už vienerius metus, yra įstatų pažeidimas.
21.    Narių apeliacijas dėl narystės nutraukimo nagrinėja Susirinkimas.
22.    Stojamųjų įnašų ir Asociacijos narių mokesčių dydis ir mokėjimo tvarka tvirtinama Susirinkime.

 

 

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

23.    Asociacijos organai yra:
Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
Valdyba;
Prezidentas
24.    Aukščiausias Asociacijos organas yra Susirinkimas, šaukiamas kartą per metus – ne vėliau kaip per aštuonis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei. Eilinį Susirinkimą šaukia Valdyba arba Prezidentas; neeilinį Susirinkimą turi teisę sušaukti Prezidentas, Valdyba arba ne mažiau kai 1/5 Asociacijos narių.
25.    Susirinkimas teisėtas, kai jame atstovaujama 1/5 Asociacijos narių, turinčių teisę dalyvauti Susirinkime. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime atstovaujama Asociacijos narių.
26.    Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pats arba deleguoti savo balsą kitam Asociacijos nariui ne ilgesniam kaip ketverių metų terminui. Balsavimo teisės delegavimui surašomas laisvos formos dokumentas, kuriame privalomi šie duomenys: (1) delegato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; (2) deleguojančio Asociacijos nario vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, parašas; ir (3) delegavimo dokumento surašymo data bei delegavimo terminas. Gali būti surašomas ir vienas dokumentas, kuriuo keli nariai deleguoja balsavimo teisę.
27.    Kiekvienas Asociacijos nariams atstovaujantis asmuo pagal delegavimą neturi teisės įgyti daugiau kaip dešimt balsų, įskaitant jo balsą.
28.    Sprendimai Susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus, nurodytus įstatų 29.1. ir 29.8. punktuose, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių balsų. Susirinkimui pirmininkauja Prezidentas arba Susirinkimo išrinktas narys.
29.    Susirinkimas:
keičia Asociacijos įstatus;
renka Asociacijos Prezidentą;
renka Asociacijos Valdybą;
skiria Asociacijos Garbės Prezidentą;
nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
išklauso ir įvertina Prezidento ir, jeigu atliktas, nepriklausomo audito ataskaitas;
priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
30.    Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Valdyba, renkama Susirinkimo ketveriems metams. Valdybą sudaro 9 nariai, įskaitant Prezidentą. Renkant 8 (aštuonis) Valdybos narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei yra kandidatų, kurie surinko vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu balsuojama tik už vienodą balsų skaičių surinkusius kandidatus.
31.    Valdybos posėdžiai teisėti, jei dalyvauja daugiau negu pusė Valdybos narių. Valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma; balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Esant reikalui Valdybos nutarimai gali būti priimami korespondentiniu balsavimu arba naudojant telekomunikacinį ryšį.
32.    Valdybos pirmininko funkcijas vykdo Asociacijos prezidentas.
33.    Prezidentas ir daugiau nei pusė Valdybos narių turi teisę sušaukti neeilinį Valdybos posėdį.
34.    Asociacijos Valdyba:
tvirtina Asociacijos veiklos programas;
sprendžia, kaip disponuoti Asociacijos turtu;
numato lėšų naudojimo tvarką;
nustato Asociacijos Prezidento atlyginimą, jeigu su juo sudaroma darbo sutartis dėl atlyginimo už vadovo funkcijų atlikimą;
priima naujus Asociacijos narius, šalina juos iš Asociacijos;
steigia, reorganizuoja bei likviduoja Asociacijos struktūrinius padalinius, tvirtina jų nuostatus;
priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir likvidavimo, skiria ir atšaukia jų vadovus, tvirtina įstatus;
išklauso ir tvirtina Asociacijos steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;
renka Asociacijos prezidento pavaduotoją;
sprendžia kitus Asociacijai svarbius klausimus.
35.    Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, renkamas Susirinkimo ketverių metų laikotarpiui.
36.    Lietuvos paraplegikų asociacijos Prezidentas:
vadovauja Asociacijos veiklai;
atstovauja Asociacijai teismuose, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo institucijose, atstovauja santykiuose su fiziniai ir juridiniais asmenimis;
Asociacijos vardu sudaro sandorius, pasirašo Asociacijos dokumentus, įgalioja atstovauti Asociacijai, atidaro sąskaitas banko įstaigose;
sudaro ir nutraukia darbo sutartis su samdomais darbuotojais, taiko jiems skatinimo priemones ir drausmines nuobaudas, nustato atlyginimus, tvirtina pareigybių aprašymus;
įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Asociacijos finansinę veiklą, disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;
organizuoja Susirinkimo ir Valdybos nustatytų konkrečių uždavinių vykdymą;
organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą;
tvarko ir apskaito Asociacijos dokumentus;
likus ne mažiau kaip 50 dienų iki eilinio Susirinkimo, parengia Asociacijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją Valdybai.
37.    Valdybos išrinktas Prezidento pavaduotojas:
Prezidento įgaliotas pasirašo sutartis ir kitus dokumentus, atstovauja Asociacijai bei vykdo kitus pavedimus;
Prezidento pavedimu ar jam negalint vykdyti savo pareigų pavaduoja Asociacijos prezidentą.
38.    Susirinkimas už ypatingus nuopelnus Asociacijai skiria Garbės Prezidentą, kurio kandidatūrą gali pasiūlyti kiekvienas Asociacijos narys.
39.    Garbės Prezidentas:
teikia siūlymus sprendžiant svarbius Asociacijos strateginius klausimus;
konsultuoja Prezidentą ir Valdybą;
turi teisę dalyvauti Valdybos posėdyje;
tarpininkauja ginčuose tarp Asociacijos narių;
vykdo kitas Susirinkimo ar Valdybos numatytas funkcijas.

 

 

 

V. TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

40.    Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.
41.    Asociacijos pajamų šaltiniai yra šie:
narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
valstybės ir savivaldybių institucijų dotacijos ir finansavimas konkrečių programų įgyvendinimui;
kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
pajamos iš komercinės ir kitos veiklos;
kitos teisėtai gautos lėšos.
42.    Asociacijos lėšos naudojamos Asociacijos veiklai bei įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, narių su negalia reabilitacijai, užimtumui, sportui ir poilsiui, integracijos programoms vykdyti.

 

 

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

43.    Susirinkimas ketverių metų laikotarpiui gali išrinkti Asociacijos revizorių (vidaus auditorių).
44.    Asociacijos revizorius tikrina Asociacijos buhalterinę apskaitą ir kitus Asociacijos dokumentus bei turtą.
45.    Valdyba turi teisę išrinkti nepriklausomo audito įmonę, kuri atliktų finansinį ar (ir) veiklos auditą.

 

 

 

VII. DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

46.    Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Prezidentui, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. Prezidentas ar jo pavedimu kitas asmuo privalo sudaryti galimybę Asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
47.    Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.
48.    Asociacijos dokumentai nariams pateikiami susipažinti Asociacijos buveinėje arba kitoje su nariu suderintoje vietoje. Jeigu narys pateikė prašymą išduoti dokumentų kopijas, tai už kopijų išdavimą privalo sumokėti, tačiau ne daugiau, nei dokumentų kopijų paruošimo sąnaudos.
49.    Asociacijos skelbimai bei kita vieša informacija skelbiami įstatymų nustatytais terminais savaitraštyje „Bičiulystė”.
50.    Pranešimai apie Susirinkimą skelbiami savaitraštyje „Bičiulystė” ir (arba) siunčiami Asociacijos nariams laišku, faksu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Susirinkimo datos. Pranešime turi būti nurodyta Susirinkimo data, vieta, laikas ir darbotvarkė.
51.    Nuo informacijos gavimo Asociacijoje momento apie balsavimo teisės delegavimą, pranešimas apie Susirinkimą, išsiųstas balsavimo teisę įgijusiam nariui, laikomas išsiųstu ir balsavimo teisę delegavusiam nariui.

 

 

 

VIII. ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA

52.    Asociacijos įstatai keičiami ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių arba Valdybos iniciatyva.
53.    Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

IX. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

54.    Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55.    Lietuvos paraplegikų asociacijos įstatų nauja redakcija patvirtinta 2008 m. gegužės 2 d. Lietuvos paraplegikų asociacijos Susirinkimo.

Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidentas

Juozas Bernatavičius