Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Š. m. balandžio 29 įsigaliojo Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimai, kuriais nuosekliau išdėstyta priemonių kompensavimo tvarka ir sudarytos teisinės prielaidos su įmone susitarti dėl atsiskaitymo atidėjimo, įsigyjant brangias (virš 500 Eur) priemones. Aptariant judėjimo priemones – tai aktyvaus tipo, tetraplegiko ir palydovo valdomas vežimėlis (Aprašo 47.3-47.5 papunkčiai).

Paminėtina, kad prieš įsigijimą reikia kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas. Centro komisija per 15 dienų nuo prašymo ir dokumentų pateikimo priima 12 mėnesių galiojantį sprendimą dėl teisės į kompensaciją, o įsigijęs priemonę, asmuo per 60 dienų nuo įsigijimo pateikia Centro padaliniui Apraše nurodytus dokumentus, patvirtinančius įsigijimą (Aprašo 49 ir 49punktai).

Reikšmingas Aprašo pakeitimas, susijęs su kompensacijos gavimo teisėmis, t. y. jeigu iki pakeitimo galiojusios nuostatos reikalavo pateikti ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, tai nuo balandžio 29 galiojanti nauja Aprašo 9.7.1.2 papunkčio nuostata numato, kad galima pateikti „sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas šio Aprašo 47.3–47.5 papunkčiuose nurodytoms techninės pagalbos priemonėms įsigyti.“ Kitas svarbus aspektas, tai jog Aprašo 47.3–47.5 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims kompensacijos išmokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo. Susipažinti su pakeitimais galima čia.

LPA info.